Thư viện tải video trên Reddit

Lập trình

Mình đang có nhu cầu reup các video thịnh hàng trên Reddit, có tìm thấy 1 đoạn mã để tải hàng loạt các video này:

Link github: https://github.com/elmoiv/redvid

Cách cài đặt:

B1: Cài đăt ubuntu nằm trong window 10. (Mình thích dùng)

B2: Cài đặt thư mục FFmpeg để gép video và tiếng

sudo apt install ffmpeg

B3: Cài đặt thư viện:

Sử dụng: pip install redvid
Hoặc: pip install git+https://github.com/elmoiv/redvid.git

B4: Sử dụng:

from redvid import Downloader

reddit = Downloader(max_q=True)
reddit.url = 'https://v.redd.it/c8oic7ppc2751'
 # Paste link vào đây
reddit.download()