Install and set default Python 3, pip on Ubuntu

Để sử dụng một thư viện lấy video từ reddit được code bằng Python mình cần cài đặt Python 3 cho Ubuntu trong Window 10 của mình (Ubuntu 18.04 thì chỉ có sẵn Python 2). B1: Cài đặt Python 3 B2: Cài đặt pip cho Python 3 B3: Set defualt Python 3

“E: Unable to locate package python-pip” on Ubuntu 18.04

Hôm nay mình cần test một số lệnh trên Linux mà lười cài Linux trên máy ảo quá nên cài Ubuntu 18.04 core trên window 10. Đến bước cài cái Pip cho Python thì gặp lỗi này: “E: Unable to locate package python-pip” Sau đây là cách fix lỗi này, ta phải chạy một số

Kích hoạt Remote Access MySQL trên Ubuntu

Trong quá trình sử dụng WordPress mình có sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu. Việc kết nối nội bộ WordPress với MySQL thì bình thường, hoặc mình có code một số đoạn script php đặt trên server kết nối trực tiếp tới MySQL cũng bình thường.