Một số lệnh unix/linux hay dùng

1. Xem lịch sử reboot hệ thống gần đây:

$ last reboot | less
hoặc
$ last reboot

2. Lệnh thao tác với thư mục

Xóa thư mục linux: rm -r dir1
Zip:
Cài đặt: sudo apt install zip unzip
Sử dụng: zip -r filename.zip folder
Giải nén: unzip file.zip