Một số đoạn code Python hữu ích 01

Lập trình

1: Đặt time slep cho Python để crawl data:

>>>> import time
>>>> time.sleep(3) # Sử dụng Sleep for 3 seconds

2. Loại bỏ dấu Tiếng Việt

Cài đặt: pip install unidecode
Sử dụng:
from unidecode import unidecode

print(unidecode("Việt Nam Đất Nước Con Người"))
print(unidecode("Welcome to Vietnam !"))
print(unidecode("VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI"))

# Output
# Viet Nam Dat Nuoc Con Nguoi
# Welcome to Vietnam !
# VIET NAM DAT NUOC CON NGUOI