Install Ubuntu on Window 10

Server

B1. Cài đặt môi trường Window 10 trước khi cài đặt Ubuntu. Copy lệnh vào: PowerShell as Administrator

1. dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
2. dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
3. Reboot window
4. Cài đặt phần mềm theo link:https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi
5. wsl --set-default-version 2

B2. Vào store của window tìm Ubuntu để cài đặt.

B3. Cách truy cập chung file giữa window và Ubuntu

Trong Ubuntu thì có thể mount các thư mục và ổ cứng chung của window tự động trong: cd /mnt/

Theo như kinh nghiệm của mình thì mình tạo một thư mục trong ổ C và sử dụng chung. Ví dụ: C:\getfile