Install OpenLiteSpeed, MySQL on Ubuntu 18.04

Lập trình

Bước 1:Installing OpenLiteSpeed

$ wget -qO - https://rpms.litespeedtech.com/debian/lst_repo.gpg | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository 'deb http://rpms.litespeedtech.com/debian/ bionic main'
$ sudo apt install openlitespeed lsphp73
$ sudo ln -sf /usr/local/lsws/lsphp73/bin/lsphp /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5
$ sudo /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

$ sudo /usr/local/lsws/bin/lswsctrl status
$ sudo /usr/local/lsws/bin/lswsctrl start
$ sudo ufw allow 8088
$ sudo ufw allow 7080
Access: http://server_domain_or_IP:8088
https://server_domain_or_IP:7080

Bước 2: Đổi port cho page mặc định

Vào Listeners chọn Default, nhấn vào Kính lúp trong Actions. Chọn Edit và sửa Port là 80.

Bước 3: Cài đặt MySQL server

$ sudo apt update
$ sudo apt install mysql-server
$ sudo mysql_secure_installation
$ ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
$ FLUSH PRIVILEGES;
$ SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
$ exit