Using Python 3.7 on Anaconda

Nay mình cài mới lại Anaconda trên máy tính mới. Tải bản mới nhất về cài mà có phần gợi ý dùng python 5.8, mình không chọn mà khi chạy thì nó mặc định là python 3.8 Vấn đề nằm ở chỗ sau đó không thể cài được cái phần kết nối mysql và python.