Cài đặt và cấu hình nhanh WordPress trên Ubuntu

Server

I: Tải và giải nén bản mới nhất của WordPress

1: cd /tmp
2: curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz
3: tar xzvf latest.tar.gz

II: Cài đặt và cấu hình database WordPress

1: sudo cp -a /tmp/wordpress/. /home/jack/web/xxxxxxxx.com
2: cd /home/jack/web/
2: chmod -R 777 xxxxxxxx.com/
3: mysql -u root -p
4: CREATE DATABASE xxxxxxxx_com DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
5: GRANT ALL PRIVILEGES ON xxxxxxxx_com.* TO 'szjyqkd'@'localhost' IDENTIFIED BY '[email protected]';
6: FLUSH PRIVILEGES;
8: exit

III: Cấu hình trên site WordPress

Sử dụng các thông tin ở phần II để tiến hành cấu hình cho site.